Finanční gramotnost se stala v poslední době velkým celospolečenským tématem. Češi na tom se znalostmi o financích nejsou zrovna nejlépe. V mnoha rodinách je bohužel stále častým jevem, že si berou jeden spotřebitelský úvěr za druhým a o svých penězích uvažují maximálně v horizontu několika dní.
Obecně prospěšná společnost „ABC finančního vzdělávání“ je jednou z organizací, které se intenzivně věnují zlepšení tohoto stavu. Požádali jsme o rozhovor člena správní rady této společnosti, současného předsedu předtsavenstva Broker Consulting a také autora úspěšné knihy „Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek“, Jiřího Brabce.
Pane Brabče, jak se podle vašeho názoru posunula za poslední rok úroveň finanční gramotnosti v České republice?
Záleží na tom, zjakého úhlu pohledu se na to díváme. Nesporné zlepšení je vrostoucím povědomí o důležitosti zvyšování finanční gramotnosti obyvatel nejen ze strany státních orgánů, ale firem, škol a dalších institucí. Proto poptávka po všech formách aktivit, které tomu mohou napomoci, stále roste.
Z druhé strany je třeba říci, že znalosti obyvatel včetně dospívající mladé generace jsou stále ještě velmi nízké a bude třeba velkého a dlouhého úsilí než dojde k výraznější pozitivní změně.
Co podle vás nejvíce přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti Čechů?
Věřím, že v tomto ohledu hrají významnou roli i aktivity ABC Finančního vzdělávání. Je to široká paleta činností, zejména akce na školách, vzdělávání učitelů, různé publikace, akce ve firmách a na úřadech, ale v neposlední řadě i kvalitní práce nezávislých finančních konzultantů při práci s klienty, zejména při zpracování a vysvětlování výsledku finančního plánu.
Zmínil jste se o přínosu obecně prospěšné společnosti ABC Finančního vzdělávání. V jakých konkrétních oblastech se odehrávají její aktivity?
Jedná se především o čtyři hlavní oblasti:

  • příprava různých publikací a podkladů včetně hry Peníze navíc (připravuje se její elektronická podoba);
  • plánování a organizace akcí na školách, doškolování učitelů, oslovování různých úřadů, institucí a firem s nabídkou našich vzdělávacích aktivit;
  • systematické školení a certifikace dalších lektorů finanční gramotnosti;
  • oslovování sponzorů a získávání finančních prostředků pro všechny tyto činnosti.

Jste autorem knihy „Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek“. Jaké jsou na ni ohlasy?
Jsem rád, že ohlasy jsou dobré, o čemž svědčí i skutečnost, že druhé vydání je již rozebrané a nedávno jsme připravili její třetí vydání. Kniha byla od počátku koncipována tak, aby mířila především na dospívající mladé lidi připravující se ke vstupu do samostatného života, ale aby současně přinášela užitečné informace i jejich rodičům a mohla sloužit i jejich učitelům při přípravě výuky dle programů finančního vzdělávání, připravovaných ministerstvem školství.
Z jakých informací jste při psaní knihy čerpal? Podle čeho jste volil obsah a strukturu kapitol a jak se vám podařilo popsat složitou problematiku financí jazykem srozumitelným pro středoškoláky?
Snažil jsem se, aby kniha byla stručná a čtenáře nelekala svým rozsahem, ale aby tam byly alespoň stručně zmíněny hlavní finanční produkty a aby upozorňovala na nejčastější problémy, se kterými se v rodinných financích setkáváme. Přiznávám, že skloubit tyto dva protichůdně požadavky, tedy stručnost a snahu zmínit vše podstatné, nebylo pro mne úplně snadné. Také požadavek na srozumitelnost pro co nejširší okruh čtenářů mne dost potrápil a vedl k tomu, že jsem jednotlivé části textu mnohokrát přepisoval. Velkou pomocí pro mne byla má dvacetiletá vnučka Tereza, která si mé koncepty četla a vždy mi je posázela tu usměvavými, tu mračícími se „smajlíky“, případně otazníky a vykřičníky.
Vraťme se ještě k problematice finančního vzdělávání české veřejnosti. Jakou roli hrají v této oblasti nezávislí finanční poradci?
Rozhodně velkou. Pokud pro své klienty kvalitně zpracují finanční plán, dobře jim vysvětlí jeho výsledky, a pomůžou jim zajistit produkty, které potřebují pro dosažení jejich cílů, přispívají tím současně i k růstu jejich finanční gramotnosti. Finanční konzultanti společnosti Broker Consulting mají navíc možnost absolvovat ve spolupráci s „ABC Finančního vzdělávání“ školení, získat tak certifikát lektora a finanční gramotnost vyučovat ve firmách, institucích, úřadech, ale i na školách.
Zmínil jste společnost Broker Consulting, ve které zastáváte úlohu předsedy představenstva. V médiích se v uplynulých dnech objevila informace o změnách ve statutárních orgánech. O jaké změny se jedná a proč k nim došlo?
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které vstoupí v účinnost od ledna 2014, přinesou velké změny právního prostředí, ve kterém podnikáme. V této souvislosti vedení společnosti spolu s akcionáři plánuje změnu struktury orgánů společnosti, při které dozorčí rada i představenstvo budou nahrazeny jediným orgánem – správní radou, přičemž její předseda bude současně i generálním ředitelem společnosti, což výrazně zefektivní řízení společnosti našeho typu.
Jako přípravný krok k této budoucí struktuře byla od 28. 03. 2013 výrazně posílena role dozorčí rady, která je volena valnou hromadou a sama volí i odvolává a úkoluje představenstvo (tzv. německý model řízení). Novými členy dozorčí rady se stali Petr Hrubý a Vilém Podliska, členy představenstva Jiří Brabec, Jiří Čejka a Ivana Čmovšová. Zvolené uspořádání navíc umožňuje Vilému Podliskovi a Petru Hrubému věnovat ještě více času a pozornosti přímému řízení obchodní sítě.
Na serveru Investujeme.cz byla také zmíněna skutečnost, že valná hromada byla informována o tom, že jste byl kdysi členem orgánů společností Favorit Rokycany a Přerovské strojírny, na které byl následně, sice až několik let po vašem odchodu z těchto orgánů, vyhlášen konkurz. Můžete k tomu něco říci? Snad jen dodám, že web Investujeme.cz je propojený s konkurenční společností Fincentrum a často se o něm hovoří v souvislosti s podjatostí a záměrně neobjektivním obsahem.
To už je takový styl konkurenčního boje. Muselo jim dát práci vyštourat něco, co by se dalo vytrhnout z kontextu a prezentovat jako negativní informaci. Proto na Vaši otázku velmi rád odpovím.
V mém stručném životopise je zmíněno, že jsem 12 let vedl dceřinou společnost tehdejší Živnostenské banky – investiční společnost ŽB-Trust. Ta obhospodařovala i dva fondy, které měly ve svých portfoliích akcie několika desítek společností privatizovaných kupónovou metodou. Je pochopitelné, že jsme se snažili kontrolovat a pozitivně ovlivňovat hospodaření těchto společností. Proto tam, kde to náš vlastnický podíl umožňoval, byli naši zástupci delegováni do orgánů těchto společností – dozorčích rad a představenstev. Protože šlo vždy jen o minoritní podíl (ze zákona byl omezen 10%), museli jsme přitom spolupracovat s dalšími většími akcionáři těchto společností, zpravidla bankami nebo jinými fondy. Pokud se tato spolupráce nedařila, nebo pokud se nám nelíbil vývoj těchto společností, pak v zájmu klientů našich fondů jsme se snažili akcie těchto společností na trhu co nejlépe prodat a získané finanční prostředky investovat do jiných aktiv. Přitom byla vždy samozřejmě ukončena angažovanost našich zástupců v těchto společnostech.
Já osobně jsem byl v průběhu cca 10 let takto členem orgánů těchto společností: Favorit Rokycany, První brněnská strojírna, IPS Skanska, Chlumčanské keramické závody, SEVT Praha, Přerovské strojírny, Hotel InterContinental Praha, Plzeňský Prazdroj.
Důvod, proč byla valná hromada Broker Consulting informována o konkursu společností Favorit a Přerovské strojírny je prostý. Zákon říká, že pokud někdo, kdo byl členem orgánu společnosti, na kterou byl vyhlášen konkurs, a konkursní řízení dosud nebylo ukončeno, má být zvolen členem orgánu jiné společnosti, musí být valná hromada před volbou o této skutečnosti informována, a to bez ohledu na to, kdy byl konkurs vyhlášen. Jak již bylo zmíněno, v obou zmíněných případech došlo k vyhlášení konkursu až v období, kdy jsem členem orgánů těchto společností již několik let nebyl. Nicméně, dokud konkursní řízení nebude ukončeno, je nutné o této skutečnosti informovat.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková

————————————————————————————————————-

Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek

Kniha „Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek“ je učebnicí určenou nejen pro studenty a pedagogy středních škol. Její autor, Jiří Brabec, v ní čtivou a srozumitelnou formou na příjemných 90 stranách vysvětluje základy úročení, pokračuje přes půjčky, úvěry, karty, rizika k hospodaření, spoření, investování, financování bydlení a zajištění na stáří. Každá z dvanácti kapitol je uvedena kresleným vtipem, pokračuje čtivým textem s příklady, poznámkami a doporučeními a končí vždy shrnutím a kontrolními otázkami. Na konci publikace naleznete Slovníček pojmů.
————————————————————————————————————-

ABC finančního vzdělávání

ABC finančního vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která vznikla z iniciativy vedení Broker Consulting v létě 2011. V jejích poradních a kontrolních orgánech jsou zastoupeni přední ekonomičtí a finanční odborníci. Ředitelem společnosti je Jiří Čejka a manažerkou projektu zvyšování finanční gramotnosti Martina Václavíková. Členy správní rady jsou ekonom a člen NERV Miroslav Zámečník, generální ředitel společnosti Broker Consulting Petr Hrubý a Jiří Brabec. ABC finančního vzdělávání je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro kurzy na vzdělávání pedagogů. Informace o společnosti jsou dostupné na internetových stránkách www.abcfv.cz.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *